Members of RDMS HF groups

NameInstitute E-MailPhones
Vladimir GavrilovITEPgavrilov@iris1.itep.ru,Vladimir.Gavrilov@cern.ch +7 (095) 129-9447 
Eugeny DoroshkevichITEP  
Youry GershteinITEP  
Victor KolossovITEPkolosov@iris1.itep.ru +7 (095) 129-9542 
Sergey KuleshovITEP +7 (095) 129-9447 
Dmitry LitvintsevITEP  
Vyacheslav StolinITEP +7 (095) 129-9542 
Alexey UlyanovITEP +7 (095) 129-9542 
Sergey UzunianITEP  
Ivan KiselevichITEP +7 (095) 129-9542